Privacyverklaring

Stichting Kamermuziek Zeeland streeft ernaar om de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van haar website zoveel mogelijk te waarborgen. De veiligheid van informatie die via internet wordt overgebracht kan echter niet worden gegarandeerd. In de volgende paragrafen vindt u een algemene beschrijving van het soort informatie dat op Stichting Kamermuziek Zeeland-websites worden verzameld en van de manier waarop Stichting Kamermuziek Zeeland daarvan gebruikt maakt.

Persoonsgegevens

Stichting Kamermuziek Zeeland verzamelt en verwerkt persoonsgegevens, waaronder naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere informatie uitsluitend als deze op vrijwillige basis op de website aan Stichting Kamermuziek Zeeland is doorgegeven.

Stichting Kamermuziek Zeeland of de bedrijven waarmee Stichting Kamermuziek Zeeland samenwerkt, verwerken de persoonsgegevens die u heeft verschaft om het niveau van de dienstverlening en de inhoud van de website te verbeteren, bijvoorbeeld om het materiaal op de website te updaten, om u de informatie te verschaffen waarom u heeft verzocht, om uw mening over onze diensten te vragen en in het algemeen voor interne doeleinden.

Conform de geldende wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens kan het zijn dat u er recht op hebt om van Stichting Kamermuziek Zeeland (de verantwoordelijke) een uitdraai te ontvangen van de gegevens die wij over u hebben en eventuele onnauwkeurigheden in die gegevens te laten verbeteren.

Andere gegevens

Ten behoeve van intern beheer en statistiek kan Stichting Kamermuziek Zeeland daarnaast ook niet tot natuurlijke personen herleidbare informatie verwerken, zoals het aantal bezoeken aan onze websites, het aantal bezoekers aan elke pagina van onze websites en de IP-adressen van de internet service providers van onze bezoekers. Wij gebruiken deze informatie, die anoniem blijft, om inzicht te krijgen in de manier waarop onze bezoekers gebruikmaken van onze websites, zodat wij die websites kunnen verbeteren. Bij dit proces worden geen persoonsgegevens vrijgegeven aan derden.

Wij kunnen die informatie ook delen met andere Stichting Kamermuziek Zeeland bedrijven. Bij dit proces worden geen persoonsgegevens vrijgegeven aan derden.

Het gebruik van IP-adressen

Een Internet Protocol (IP) adres is een groep cijfers die automatisch wordt toegekend aan uw computer telkens wanneer u inlogt bij uw internet service provider of via het local area network (LAN) of wide area network (WAN) van uw organisatie. Webservers identificeren uw computer automatisch op basis van het IP-adres dat er, terwijl u on-line was, aan is toegekend.
Stichting Kamermuziek Zeeland kan IP-adressen verzamelen voor de systeemadministratie en om het gebruik van onze websites te controleren. Wij koppelen het IP-adres van een gebruiker niet aan informatie die herleidbaar is tot een gebruiker. Dit betekent dat elke bezoek van een gebruiker wordt geregistreerd, maar dat die gebruiker voor ons anoniem blijft. Wij kunnen echter IP-adressen gebruiken voor het identificeren van gebruikers van onze site als wij dit noodzakelijk achten om naleving van de voorwaarden die gelden voor het gebruik van onze website af te dwingen of om onze dienstverlening, onze site of andere gebruikers te beschermen.

Links naar andere websites

Als service aan onze gebruikers, kunnen Stichting Kamermuziek Zeeland websites links bevatten naar andere websites van Stichting Kamermuziek Zeeland en naar websites van derden, over wie Stichting Kamermuziek Zeeland geen controle uitoefent. Het hier beschreven privacybeleid is niet van toepassing op die sites.

Controleer altijd zelf welk recht, gebruiksvoorwaarden en privacybeleid daarop van toepassing is.

Cookies

Stichting Kamermuziek Zeeland kan een “cookie” in de harde schijf van uw computer plaatsen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die ons informatie geven over het aantal malen dat iemand onze site bezoekt en over wat hij tijdens die bezoeken doet. Cookies zelf bevatten geen persoonsgegevens, maar als u ons dergelijke informatie verschaft, bijvoorbeeld door u bij ons te registreren, dan kunnen deze persoonsgegevens gekoppeld worden aan de in het cookie opgeslagen gegevens.

Beveiliging

Stichting Kamermuziek Zeeland werkt met beveiligde gegevensnetwerken die beschermd worden door firewall- en wachtwoordbescherming.
Stichting Kamermuziek Zeeland treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Stichting Kamermuziek Zeeland heeft daartoe veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om te proberen bescherming te bieden tegen verlies, misbruik en verandering van uw gebruikersgegevens die in ons bezit zijn.Behoudens de onderstaande uitzonderingen, hebben uitsluitend geautoriseerde medewerkers toegang tot de informatie die u ons verschaft.
Bovendien gelden strenge regels voor de medewerkers van Stichting Kamermuziek Zeeland die toegang hebben tot de databases waar gebruikersinformatie is opgeslagen of tot de servers die onze diensten hosten. Hoewel wij niet kunnen garanderen dat verlies, misbruik of verandering van gegevens niet voor zal komen, doen wij er in redelijkheid alles aan om dit te voorkomen.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Kamermuziek Zeeland zal voor geen enkel doel persoonsgegevens verkopen of verhuren aan derden. Onder de navolgende omstandigheden kan Stichting Kamermuziek Zeeland echter wel besluiten om uw persoonsgegevens vrij te geven aan derden:

i. soms wordt gebruik gemaakt van zorgvuldig geselecteerde derden om aan Stichting Kamermuziek Zeeland ondersteunende diensten te verlenen in verband met haar websites. Stichting Kamermuziek Zeeland kan deze partijen van tijd tot tijd toegang geven tot uw persoonsgegevens om hen in staat te stellen die diensten aan Stichting Kamermuziek Zeeland te verlenen. Stichting Kamermuziek Zeeland verzekert u dat alle bedrijven die dergelijke ondersteunende diensten verlenen door Stichting Kamermuziek Zeeland worden verplicht om te voldoen aan dezelfde hoge standaard op het gebied van bescherming van persoonsgegevens;

ii. als wij redenen hebben om te geloven dat het bekendmaken van persoonsgegevens noodzakelijk is om iemand te identificeren, met iemand contact op te nemen of een juridische procedure te starten tegen iemand die Stichting Kamermuziek Zeeland schade berokkent, heeft berokkend of dreigt te berokkenen, of anderszins inbreuk maakt of dreigt te maken op de rechten van Bedrijfsnaam  of wanneer jegens u of jegens derden onrechtmatig wordt gehandeld ; of

iii. wanneer de wet dit vereist of op verzoek van politie en/of justitie in verband met een onderzoek naar een misdrijf of van burgerlijke of administratieve organen in verband met een aanhangige civiele zaak of een administratief onderzoek, een en ander conform de wet.

Wijzigingen

Indien Stichting Kamermuziek Zeeland het nodig acht, kan zij haar privacybeleid wijzigen. Alle veranderingen in dit privacybeleid zullen terstond via deze pagina worden doorgegeven.
U kunt een kopie opvragen van de informatie die wij over u hebben of u kunt uw toestemming aan ons om uw informatie te gebruiken voor de hierboven aangegeven doeleinden te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen op info@kamer-muziek.nl.

Heeft u een vraag?

Indien u vragen heeft over ons privacy-beleid kunt u contact met ons opnemen.